gottwald

TBO Happy living

Motorisk kontroll kopplat till kognitiva förmågor


Infants in Control - Prospective Motor Control and Executive Functions in Action Development, 2016

Författare: Gottwald, Janna Marleen.


Gottwald, forskare vid Uppsala universitets barn- och babylab, har i en forskningsstudie visat ett samband mellan hur barnen utförde det motoriska momenten och de kognitiva momenten. Studien visar att om man tidigt uppmärksammar barn med motoriska problem, och ger dem tidig träning, kan man undvika inlärningsproblem senare i livet.

 

Syftet med avhandlingen handlar om att se sambandet mellan motorisk planering och kognitiv planering. Idén om förkroppsligad kognition undersöks genom att föra samman två nivåer av handlingskontroll: prospektiv motorisk kontroll och exekutiva funktioner.

 

I avhandling ingår tre empiriska rörelsemätningsstudier om prospektiv motorisk kontroll och exekutiva funktioner hos spädbarn. Prospektiv motorisk kontroll innebär att man studerar hur barnen rör sig för att genomföra målinriktade handlingar samt kombinationer av handlingar för att uppfylla medellånga samt långsiktiga mål. I Studie I undersöktes prospektiv motorisk kontroll av pågående handlingar. 14 månader gamla spädbarn fick lyfta föremål som vägde olika mycket. Genom att jämföra användningen av både visuell och icke-visuell information, samt enbart icke-visuell information, undersöktes hur spädbarn integrerar information från flera informationskällor. I Studie II undersöktes prospektiv motorisk kontroll av framtida handlingar i handlingssekvenser genom att titta på grip- och placeringshandlingar. Samtidigt undersöktes hur väl Fitts lag kan förklara rörelsernas varaktighet hos spädbarn. I Studie III studerades prospektiv motorisk kontroll i relation till exekutiva funktioner genom att studera arbetsminne och beteendehämning hos 18 månader gamla barn.

 

Huvudresultaten var att de 14 månader gamla barnen som var framgångsrika i det motoriska momentet även var bättre på de uppgifterna som krävde arbetsminne. Det visade dig även att de var bättre på att kontrollera sig.  Med studien menar Gottwald att det finns ett samband mellan barns motoriska färdigheter och deras kognitiva utveckling och det är viktigt att tidigt sätta in insatser för barnen. Att uppmärksamma barn med motoriska brister och stödja dem kan vara en tidig insats i det pedagogiska arbetet i skolan och förskolan menar Gottwald. 

 

Läs mer: http://www.avhandlingar.se/avhandling/d836d0d3a3/

Copyright @ All Rights Reserved