mölndal

TBO Happy living

Möndal: Mer idrott gav bättre resultat


The Impact of a Physical Activity Intervention Program on Academic Achievement in a Swedish Elementary School Setting

Författare: Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson, Tomas Lidén, 2014

 

2014 presenterade Lindén et al. en vetenskaplig studie som visade att mer fysisk aktivitet på schemat gav förbättrade skolresultat i svenska, matematik och engelska. Forskarna kunde till och med se en viss försämring i elevresultaten på de skolor som inte fick ökad fysisk aktivitet. Slutsatsen i studien visar att genom att främja ökad fysisk aktivitet på timplanen kan barnens skolresultat förbättras.  Det var 408 elever i årskurs fem fick utökad fysisk aktivitet med två timmar i veckan, vilket fördubblade mängden schemabunden fysisk aktivitet. För att utvärdera effekterna jämförde man femteklassarna resultat på de nationella lärandemålen fyra år innan förändringen, samt fem år efter. Resultaten man fick fram jämfördes med en kontrollgrupp, som bestod av tre skolor med liknande elevgrupper, men som enbart hade två idrottslektioner varje vecka. En högre andel av eleverna i interventionsskolan uppnådde de nationella målen i svenska, engelska och matematik jämfört med referensskolor efter interventionsprogrammet. ”två extra lektioner i veckan fördubblade oddsen att den enskilde eleven uppnådde de nationella lärandemålen. I de jämförelseskolor där eleverna inte fick extra fysisk aktivitet noterades inte motsvarande förbättring – snarare såg vi där en försämring, säger forskaren och neurologen Thomas Lindén vid Sahlgrenska akademin.”


Läs mer: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.12179/abstract

Copyright @ All Rights Reserved